Statut szkoły został przyjęty na Zebraniu Ogólnym w dniu  5 czerwca 2011r. zwykłą większością głosów. 

STATUT SZKOŁY

Polskiej Szkoły Dokształcającej

 1. św. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO w RIVERHEAD, NY

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Maksymiliana Marii Kolbego została założona 15 października 1972 roku w celu nauki języka polskiego i kultywowania polskiej kultury i tradycji.

 W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili: Feliksa Sawicka, ks. Julian Wenda, ks. Michał Wodziak, ks. Jerzy Widoniak, ks. Vitalis Pędzik, ks. Władysław Swiątek, Irena Pendzik, Paweł Podlas, Jadwiga Chodukiewicz, Józefa Kiegiel, Katarzyna Kornafel.

 

I – Postanowienia ogólne

Polska Szkoła Dokształcająca im.św.Maksymiliana Marii Kolbego jest  organizacją działającą przy parafii św. Izydora w Riverhead, w stanie Nowy Jork. Jej siedzibą jest St.Isidore School mieszcząca się przy 515 Marcy Avenue, Riverhead, NY. Szkoła posiada pieczęć, sztandar i hymn.

II – Cele i zadania szkoły

Celem szkoły jest nauczanie dzieci  języka polskiego, historii i geografii Polski, zapoznanie ich z polską kulturą , tradycjami.  Szkoła aktywnieuczestniczy w życiu parafii św.Izydora.

III – Organy szkoły

 1.  Zebranie  Ogólne
 2. Dyrektor Szkoły
 3. Rada Pedagogicza
 4. Komitet Rodzicielski,
 5. Komisja Rewizyjna

ZEBRANIE OGÓLNE

Zebranie Ogólne tworzą rodzicelub opiekunowie prawni uczniów oraz nauczyciele szkoły.  Powinnoono odbywać się przynajmniej dwa razy w roku, na początku i na końcu roku szkolnego. Dyrektor, Komitet Rodzicielski lub Komisja Rewizyjna, w razie  potrzeby, mogą zwołać Zebranie Ogólne w dodatkowym terminie.

Do zadań  Zebrania Ogólnego należy:

 1. Wybór Komitetu Rodzicielskiego po uroczystości rozpoczęcia  roku szkolnego.

1a.  W wyborach członków Komitetu Rodzicielskiego biorą udział tylko rodziny dzieci zapisanych do szkoły, każda rodzina dysponuje jednym głosem.

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (co trzeci rok),

   2a.  W wyborach Komisji Rewizyjnej biorą udział nauczyciele nie będący rodziacami dzieci uczęszczających do szkoły oraz rodziny dzieci zapisanych do szkoły – każda rodzina dysponuje jednym głosem.  

 1. Udzielenie absolutorium dla dyrektora szkoły pod koniec jego kadencji.
 2. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej, według takich samych zasad jak wybory Komitetu Rodzicielskiego, zwykłą większością głosów.
 3. Zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale IV.
 4. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu szkoły i rozprowadzeniu jej majątku (wymagane 75% frekwencji uprawnionych do głosowania).

              

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

Do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. kierowanie  działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, dokonywanie oceny ich pracy, przyznawanie nagród i wymierzanie kar  nauczycielom, oraz występowanie w sprawie odznaczeń,   nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
 4. powierzanie i odwoływanie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły.
 6. zarządzanie  środkami finansowymi szkoły w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim i czuwanie nad  ich prawidłowym wykorzystaniem,
 7. opracowanie kalendarza organizacyjnego szkoły,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły,
 9. nadzór nad przechowywaniem dokumentacji szkoły oraz symboli szkoły-pieczęci i sztandaru.
 10. współpraca z Komitetem Rodzicielskim.

Pod nieobecność dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora.                                          

Wybór dyrektora szkoły:

 1. musi nastąpić nie później niż miesiąc przed upływem kadencji dyrektora szkoły,
 2. na kadencję nie dłuższą niż 3 lata i 1 miesiąc, kończącą się z końcem roku szkolnego, maksymalnie na 3 kadencje,
 3. przez Radę Pedagogiczną i nie więcej niż siedmiu reprezentantów Komitetu Rodzicielskiego    (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzech członków),
 4. spośród  członków Rady Pedagogicznej,
 5. w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.  Głosowanie należy powtarzać do momentu uzyskania wymaganej większości.  Kandydaci biorą udział w głosowaniu.
 6. następuje na zebraniu zwołanym i prowadzonym przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego lub osobę przez niego wyznaczoną.                 

     Odwołanie dyrektora szkoły:

Dyrektor szkoły może być odwołany tylko w wypadku rażącego naruszenia statutu szkoły lub w wypadku utraty zdolności do kierowania szkołą.  Taką decyzję może podjąć wspólne zgromadzenie Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego większością 2/3 głosów.  Wspólne zebranie w sprawie odwołania dyrektora może być zwołane na wniosek 2/3 głosów członków Rady Pedagogicznej lub 2/3 głosów czlonkow Komitetu Rodzicielskiego. Zebranie to zwołuje zastepca dyrektora szkoły lub przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w terminie 2 tygodni od wysuniętego wniosku. W wypadku odwołania dyrektora szkoły nadzór nad szkołą przejmuje zastępca dyrektora, z ograniczonym prawem podejmowania decyzji. Wybory nowego dyrektora powinny być przeprowadzone nie później niż 30 dni po odwołaniu poprzedniego.                                    

RADA  PEDAGOGICZNA

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny    za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
 3. Dyrektor może zwołać zwykłe posiedzenie Rady Pedagogicznej z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i nadzwyczajne posiedzenie w przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. 
 4. Wyjątkowo w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą wziąć udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej.  
 5. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 6. Wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa.
 7. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły. Zmiany w tym regulaminie mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością  głosów.
 8. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Pracy Szkoły, który musi być zgodny ze Statutem Szkoły i zatwierdzony przez Komitet Rodzicielski. Zmiany w Regulaminie Pracy Szkoły  mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością  głosów i zatwierdzane przez Komitet Rodzicielski.
 9. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana opracować Regulamin Ucznia, który musi być zgodny ze   Statutem  Szkoły i zatwierdzony przez Komitet Rodzicielski. Zmiany w Regulaminie Ucznia mogą być wprowadzane przez Radę Pedagogiczną  zwykłą większością  głosów i zatwierdzone przez Komitet  Rodzicielski.

 KOMITET RODZICIELSKI

 1. Komitet Rodzicielski stanowi reprezentację rodziców uczniów. 
 2. Członkowie Komitetu są wybierani  podczas  Zebrania Ogólnego na rozpoczęciu roku szkolnego.
 3. Kadencja członka Komitetu Rodzicielskiego trwa  1rok,członkiem Komitetu można być wielokrotnie.

          3a.  członek Komitetu Rodzicielskiego może być odwołany przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów.

 1. Członek Rady Pedagogicznej nie może jednocześnie być członkiem Komitetu Rodzicielskiego.
 2. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wyłaniają swój zarząd -przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika - na pierwszym zebraniu, członkiem zarządu można być wielokrotnie.
 3. Komitet Rodzicielski  gromadzi środki finansowe dla szkoły, ustala czesne za szkołę oraz wynagrodzenie dla pracowników szkoły.
 4. Komitet Rodzicielski prowadzi księgowość szkoły i dysponuje jej finansami w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Komitet Rodzicielski  bierze udział w wyborze i odwołaniu dyrektora szkoły zgodnie z zasadami Statutu Szkoły.
 6. Jest zobowiązany do opracowania Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego zgodnego ze Statutem Szkoły. Zmiany w tym regulaminie mogą być dokonywane zwykłą większością  głosów.
 7. Komitet Rodzicielski może przyjąć nowych członków w ciągu roku szkolnego. Nowi  członkowie muszą zostać  zatwierdzeni podczas najbliższego Zebrania Ogólnego.
 8. Liczba członków Komitetu Rodzicielskiego nie może przekraczać 12, z zarządem włącznie.
 9. Współmałżonek członka Rady Pedagogicznej nie może sprawować żadnej funkcji w zarządzie Komitetu Rodzicielskiego.

 KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jest wybierana w składzie 3-osobowym spośród rodziców uczniów szkoły lub osób powszechnie znanych w społeczności polonijnej izaangażowanych w życie Polonii,  na Zebraniu Ogólnym, na 3 lata.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego oraz osoby z nim spokrewnione nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pierwszym zebraniu  wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Kontroluje gospodarkę finansową szkoły.
 5. Występuje do Ogólnego Zebrania  o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu dyrektorowi szkoły. 

                 IV ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut ten wchodzi w życie w dniu  5 czerwca 2011r. w wyniku uchwalenia go na  Zebraniu  Ogólnym zwykłą większością głosów, według takich samych zasad jak wybór Komisji Rewizyjnej. Wszelkie zmiany w powyższym statucie mogą być dokonane tylko na  Zebraniu Ogólnym zwołanym z co najmniej  miesięcznym wyprzedzeniem, zwykłą większością głosów.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY 

1         W dniu 9 września 2017 r. na Zebraniu Ogólnym drogą głosowania wprowadzono zmianę do Statutu Szkoły paragrafu Komitet Rodzicielski: punkt 3 ''Kadencja członka Komitetu Rodzicielskiego trwa  1 rok,członkiem Komitetu można być wielokrotnie". Obecne brzmienie paragrafu Komitet Rodzicielski  punkt 3: " Kadencja członka Komitetu Rodzicielskiego trwa 3 lata,członkiem Komitetu można być wielokrotnie" .                                                                            

2         W dniu 7 września 2019 r.  na Zebraniu Ogólnym drogą głosowania   wprowadzono zmianę do Statutu Szkoly paragrafu Wybór dyrektora szkoly: punkt 4 "spośród  członków Rady  Pedagogicznej"  Obecne brzmienie paragrafu  Wybór dyrektora szkoły: punk 4 " nie musi być spośród  członków Rady Pedagogicznej".